Disclaimer
Home > Disclaimer

Disclaimer


De medewerkers van het Business & IT Trends Institute (BITTI B.V.) werken dagelijks aan deze website, en de hier genoemde producten en diensten. Desondanks accepteren BITTI B.V. en haar medewerkers geen aansprakelijkheid o.a. betrekking hebbende op, maar niet beperkt tot, juistheid en volledigheid van de op deze website en in de producten en diensten van BITTI B.V. verstrekte informatie.

U kunt BITTI.nl bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of welke informatie dan ook over uzelf te verschaffen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt en eventueel als zodanig aan derden ter beschikking gesteld.

Andere informatiebronnen

Alle informatie op deze website en in de door BITTI B.V. geleverde producten en diensten dient slechts als achtergrondinformatie, en kunnen niet gebruikt worden als enig referentiemiddel. U dient altijd ook andere informatiebronnen te raadplegen. De door BITTI B.V. op/via deze site(s) verstrekte informatie is geen aanbod, advies of dienst.

Aan verandering onderhevig

BITTI B.V. wijst er verder op dat de aard van de informatie met zich meebrengt dat deze informatie sterk aan wijzigingen en veroudering onderhevig is. Hoewel BITTI B.V. zich immer inspant om de informatie actueel en up-to-date te houden, kan zij hier geen garantie toe verstrekken of enige aansprakelijkheid. De door BITTI B.V. verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Indirecte schade

BITTI B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals schade verband houdende met het verloren gaan van gegevens, winstderving of enigerlei andere gevolgschade. BITTI B.V. is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade of schade die het gevolg is van onjuistheid en / of onvolledigheid en / of onrechtmatigheid en / of achterstand in actualiteit van de door BITTI B.V. aangeleverde of uitgegeven informatie.

Tijdelijk niet leverbaar zijn

Het (al dan niet tijdelijk) niet leverbaar of in bewerking zijn van een bepaald product of een bepaalde dienst van BITTI B.V. kan nimmer gelden als een toerekenbare tekortkoming van BITTI B.V.. Het is BITTI B.V. in zulk een geval toegestaan het product later dan gepland te leveren.

Vrijwaring

De wederpartij vrijwaart BITTI B.V. voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door de wederpartij aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door BITTI B.V. geleverde programmatuur of -andere materialen, behoudens indien en voor zover de wederpartij bewijst dat de schade is veroorzaakt door die programmatuur of andere materialen.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van BITTI B.V. omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.